Przetargi.pl
Remont budynku Prokuratury Rejonowej i PZU S.A. w Malborku Plac Słowiański 6.

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 30 40 108, 30 40 110 , fax. 058 30 40 108
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Wały Jagiellońskie 36 36
  80-853 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 30 40 108, 30 40 110, fax. 058 30 40 108
  REGON: 00000029900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Prokuratury Rejonowej i PZU S.A. w Malborku Plac Słowiański 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - remont budynku Prokuratury Rejonowej i PZU S.A. w Malborku Plac Słowiański 6, polegająca na wykonaniu następujących prac - roboty budowlane , roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty ciesielsk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 350 000 zł brutto dla każdego zamówienia, o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem w czynnych obiektach użyteczności publicznej. 3. Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 4.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia w branży: - konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1pkt 1 - 3 ustawy Pzp 7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie ,że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 pkt 1- 3 ustawy Pzp. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 350 000 zł brutto dla każdego zamówienia robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z opisem wykonanych prac oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednim zakresie w branży konstrukcyjno - budowlanej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia budowlane,) oraz aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz.605) uwzględniające zmiany wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 188 poz. 1155 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach