Przetargi.pl
Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16e
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8420730, 0598420269 , fax. 0598420284
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słoneczna 16e 16e
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8420730, 0598420269, fax. 0598420284
  REGON: 77098312400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.slupsk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 Sukcesywny transport kruszyw w ilości ok. 5 000,00 Mg (żwir płukany, piasek, kruszbet, melafir itp.) dla potrzeb Obwodów Drogowych zlokalizowanych w Słupsku oraz w Główczycach. Miejsce odbioru dostaw zależne będzie od zlecenia bądź umowy zaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601221309
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się skutecznie ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu z przetargu w trybie art. 24 ustawy, 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy zawarte w SIWZ. Dokonanie oceny spełnienia warunków: spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci: 1)Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 24 i art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 2)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeżeli składają one ofertę wspólną. 4)Wykaz środków transportu - wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Wymaga się: ZADANIE NR 1:samochód samowyładowczy z trzystronnym wywrotem o ład. min. 16t + przyczepa z trzystronnym wywrotem o ładowności min. 10t - min. 2 szt. ZADANIE NR 2: samochód samowyładowczy o ładowności 5 - 10t - min. 1 szt. 5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6)Formularz cenowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdp.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach