Przetargi.pl
Wykonanie termoizolacji i nowej elewacji ściany frontowej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4.

Urząd Statystyczny w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7683130 , fax. 058 7683270
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4 4
  80-434 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 7683130, fax. 058 7683270
  REGON: 00033157600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stat.gov.pl/gdansk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termoizolacji i nowej elewacji ściany frontowej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ocieplenie ściany zewnętrznej frontowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. Danusi 4 oraz przemurowanie kominów na dachu dwuspadowym tego budynku. Zakres robót obejmuje: - roboty remontowe i renowacyjne, -przemurowanie kominów (ok. 4,0 m3), - robo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie spełni przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1-3 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia powinni złożyć ofertę sporządzoną według załączonego wzoru (Zał. Nr 1 do SIWZ) wraz z niżej wymienionymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz wypełnione formularze: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu o udzielenie zamówienia, na załączonym do SIWZ druku (Zał. Nr 2 do SIWZ), 2) informacje o robotach budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości, co najmniej 200.000,00 zł. każda, wykonanych w ostatnich 5-ciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - Zał. Nr 3 do SIWZ, 3) informacje ogólne o Wykonawcy oraz o kwalifikacjach i doświadczeniach podstawowego personelu kierowniczego i technicznego proponowanego do zatrudnienia przy realizacji zamówienia, a Zamawiający żąda aby minimum jedna osoba, posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadała aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - Zał. Nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje takimi osobami, to należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w złożonej informacji, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował, 4) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom - Zał. Nr 5 do SIWZ. 2. Parafowany na wszystkich stronach projekt umowy - Zał. Nr 6 do SIWZ. 3. Wycenione przedmiary robót - kosztorysy ofertowe opracowane w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 4. Oryginał lub kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit a) - e) składa dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a -e)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stat.gov.pl/gdansk
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach