Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych: pianina (2 szt.) dla Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwości świadczenia płatnego serwisu pogwarancy

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3009201 , fax. 058 3009210
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
  ul. Łąkowa 1-2 1-2
  80-743 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3009201, fax. 058 3009210
  REGON: 00027575400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych: pianina (2 szt.) dla Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwości świadczenia płatnego serwisu pogwarancy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych pianin (kod CPV: 37311100-2 pianina) dla Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwości świadc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wymaga się wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. Wykonawca, który: a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego, b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie (tj. zrealizował - dostawy zbliżone co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego, czyli dostawa instrumentów muzycznych, w części odnoszącej się do zaoferowanego asortymentu, wraz z zapewnieniem serwisu) oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 2. Oceny spełnienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków - zgodnie z załączonymi do SIWZ formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane niniejszą SIWZ dokumenty. 3. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. Wykonawca, który: a) posiada wymagane przepisami uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności i czynności określonych zakresem niniejszego zamówienia publicznego, b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie (tj. zrealizował - dostawy zbliżone co do zakresu niniejszego postępowania przetargowego, czyli dostawa instrumentów muzycznych, w części odnoszącej się do zaoferowanego asortymentu, wraz z zapewnieniem serwisu) oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 2. Oceny spełnienia warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i zobowiązań o spełnianiu tych warunków - zgodnie z załączonymi do SIWZ formularzami oświadczeń oraz w oparciu o wymagane niniejszą SIWZ dokumenty. 3. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. II. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W PUNKCIE I powyżej. 1. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie I. 1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ, 1.2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podpisany przez osobę uprawnioną z adnotacją, że dane zawarte w danym rejestrze (ewidencji) nie uległy zmianie, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY - WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, INFORMACJI I WYKAZÓW. 1. Oferta winna zawierać: 1.1. wypełniony formularz ofertowo-cenowy - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. wypełniony formularz ofertowy-oświadczenie ofertowe - przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 1.3. wypełniony formularz dotyczący warunków gwarancji, serwisu i szkolenia personelu - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art.22 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ; 1.5. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.5.1. Wypełnione zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla instrumentu muzycznego - przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.5.2. Foldery reklamowo-informacyjne; 1.6. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wymienione w punkcie II powyżej; 1.7. Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie II.1.2. (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); 1.8. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach