Przetargi.pl
Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji: nie starsze niż 2009 r.) instrumentów muzycznych klawiszowych:pianina

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3009201 , fax. 058 3009210
 • Data zamieszczenia: 2010-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
  ul. Łąkowa 1-2 1-2
  80-743 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3009201, fax. 058 3009210
  REGON: 00027575400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji: nie starsze niż 2009 r.) instrumentów muzycznych klawiszowych:pianina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji: nie starsze niż 2009r.) instrumentów muzycznych klawiszowych: pianina (kod CPV: 37311100-2 pianina) dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwości świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Pianina mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie pianin w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), transport do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instrumentów muzycznych, strojenia i intonacji. Wszelkie koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem i szkoleniem ponosi w całości Wykonawca. 4.W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówione instrumenty do siedziby Zamawiającego (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk). 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na pianina na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia instrumentu, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu (do 48 godzin w dni robocze, co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i zapewnienia możliwości dostarczenia instrumentu zastępczego na okres trwania naprawy, jeżeli naprawa trwa dłużej niż 5 dni roboczych. 6.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego w autoryzowanym serwisie na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w terminie do 14 dni od przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego. 7.Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach