Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego (pianino cyfrowe: 1 szt.)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3009201 , fax. 058 3009210
 • Data zamieszczenia: 2011-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
  ul. Łąkowa 1-2 1-2
  80-743 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3009201, fax. 058 3009210
  REGON: 00027575400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego (pianino cyfrowe: 1 szt.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: nie starsze niż 2010) instrumentu muzycznego (pianino cyfrowe: 1 szt.; kod CPV: 37311100-2 pianino), dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrument ma być kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie instrumentu w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) oraz transport i dostawa do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na instrument na okres (liczony od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia instrumentu): minimum 2 lata, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu do 48 godzin w dni robocze (serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego w serwisie autoryzowanym przez producenta pianina. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy instrumentu w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii. 6.W okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy instrumentu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera instrument i dostarcza do serwisu lub Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, samodzielnie dostarcza instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy. W okresie pogwarancyjnym Zamawiający na własny koszt dostarcza instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę). 7.Po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrument do Zamawiającego. 8.Koszty transportu (związane z naprawą gwarancyjną instrumentu) oraz związane z tym ryzyko utraty lub zniszczenia instrumentu ponosi Wykonawca. 9.Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, udowodnienie ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 13. Za równoważny, w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 373111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amuz.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach