Przetargi.pl
Remont - wymiana dachu w budynku mieszkalnym oraz w budynkach gospodarczych wraz z ich przebudową - leśniczówka Kukułka

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, Bucharzewo 153
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2952065 , fax. 61 2952065
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieraków
  Bucharzewo 153 153
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2952065, fax. 61 2952065
  REGON: 63219654800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont - wymiana dachu w budynku mieszkalnym oraz w budynkach gospodarczych wraz z ich przebudową - leśniczówka Kukułka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budynek mieszkalny nr inw.: 110-00022: - rozbiórka pokrycia dachowego, łacenia dachu, kominów murowanych nad dachem, elementów drewnianych (słupy, płatwie murłaty - zniszczonych przez szkodniki), - wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu z tarcicy sosnowej impregnowanej środkami przeciw szkodnikom, wilgoci i zabezpieczenie p.poż. wymurowanie nowych kominów z cegły ceramicznej - pełnej, otynkowanie kominów na poddaszu, - zamontowanie na krokwiach folii wysoko - paroprzepuszczalnej, przybicie nadbitek na folii, łacenie dachu i ułożenie nowej dachówki ceramicznej zakładkowej, - montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej na kolor brązowy, nowych rynien i rur z PCV kolor brązowy, zamontowanie boazerii drewnianej z desek sosnowych impregnowanych i malowanych środek konserwacyjny na kolor brązowy, ułożenie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami - 20 cm grubości, - zamontowanie nowego okna w kaferku, okna połaciowego oraz wyłazu dachowego przy kominach, - nowa instalacja odgromowa na dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej w wyznaczonych pomieszczeniach, montaż sprzętu i oświetlenia, montaż przewodów. Budynki gospodarcze 108-00025, 108-00026: - zdjęcie starego pokrycia na dachu dwuspadowym, - demontaż obróbek blacharskich, - demontaż łacenia, - wymiana zniszczonych krokwi i płatwi, - impregnacja konstrukcji drewnianej, - foliowanie dachu, nabitki 2 x 5 cm, łacenie dachu, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną, montaż wiatrownic obróbek, - montaż rynien i rur spustowych, - wymiana elementów konstrukcji części drewnianej (słupy i rygle), - wymiana deskowania ścian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. oddział w Sierakowie 15102041280000110200350421, z dopiskiem na blankiecie przelewu: Remont - wymiana dachu w budynku mieszkalnym oraz w budynkach gospodarczych wraz z ich przebudową - leśniczówka Kukułka . Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie Zamawiającego. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji,poręczenia, gwarancja,poręczenie ma być co najmniej bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja,poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji,poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji,poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5) termin ważności gwarancji,poręczenia. 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a PZP 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach