Przetargi.pl
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6722242 , fax. 023 6722242 w. 105
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
  ul. Gostkowska 83 83
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6722242, fax. 023 6722242 w. 105
  REGON: 13035572200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: komunalny Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie 2.Zakres robót w szczególności obejmuje: a) powierzchniowe roboty pomiarowe, b) wykonanie rozbiórki fundamentu żelbetowego i elementów betonowych na gruncie, c) wymiana krawężnika drogowego, naprawa podłoża i ubytków nawierzchni, d) wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej, e) montaż obrzeży trawnikowych na ławie betonowej, f) wykonanie trawników i nasadzeń ozdobnych, g) montaż ekranu osłaniającego h) wykonanie konstrukcji stalowej z poszyciem przekrycia dachowego i ścian bocznych PSZOK i) wykonanie instalacji elektrycznej NN, j) montaż instalacji monitoringu, k) montaż bram zautomatyzowanych. UWAGA: Wykonanie dróg i placu manewrowego wewnętrznego z kostki wibroprasowanej szarej i czerwonej (szara 70%, czerwona 30%) wypełnionej zaprawą. Zamawiający informuję, że montaż kontenera na bazie portierni, kontenera na odpady niebezpieczne, magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kontenerów i pojemników na odpady nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 3.Szczegółowe warunki techniczne zostały określone w specyfikacji technicznej - załącznik nr 1 do SIWZ. Wszystkie parametry wymienione należy traktować jako minimalne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie parametrów wyższych. 4.Zaleca się, aby Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. 5.Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 6.W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Przedstawione w dokumentacji urządzenia zostały przyjęte jako przykładowe. Dopuszcza się zastąpienie równoważnymi lub lepszymi zamiennikami spełniającymi wszystkie założenia i wymagania dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach