Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa w zakresie badań nieniszczących oraz kursów międzynarodowego inspektora spawalniczego

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4902902 , fax. 22 830 00 62
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  ul. Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4902902, fax. 22 830 00 62
  REGON: 01723168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tdt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa w zakresie badań nieniszczących oraz kursów międzynarodowego inspektora spawalniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego polegająca na przeprowadzeniu Kursów według programów IIW/EWF dla personelu nadzoru spawalniczego i personelu nadzoru kontroli (Kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego - IWI-C ), szkoleń w zakresie badań nieniszczących (Badania wizualne VT3 - III Stopień, Badania ultradźwiękowe UT2 - II Stopień, Badania magnetyczno-proszkowe MT3 - III Stopień, Badania penetracyjne PT1+PT2 oraz PT3 - I i II Stopień oraz III Stopień, Badania radiograficzne RT1+RT2 I i II Stopień ), zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012, wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/kursu oraz certyfikatów kompetencji wg normy PN-EN ISO 9712:2012. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość osób przeszkolonych, które uzyskały certyfikat w zakresie Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego IWI-C
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tdt.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach