Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej , polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach. Zamówienie stanowi kluczową część Projektu pn. Energia słoneczna przyszłością Mazowsza, współfinansowanego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

Miasto i Gmina Pilawa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6856110 , fax. 025 6856083
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pilawa
  Al. Wyzwolenia 158 158
  08-440 Pilawa, woj. mazowieckie
  tel. 025 6856110, fax. 025 6856083
  REGON: 00054950700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilawa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej , polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach. Zamówienie stanowi kluczową część Projektu pn. Energia słoneczna przyszłością Mazowsza, współfinansowanego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej , polegającej na zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i publicznych położonych na terenie gmin: Pilawa, Borowie oraz Parafii w Trąbkach. Zamówienie stanowi kluczową część Projektu pn. Energia słoneczna przyszłością Mazowsza, współfinansowanego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Zamówienie powyżej kwoty 30 000 euro oraz poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150 000 zł wniesione w dowolnej formie, zgodnie z art. 45 ust. 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilawa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach