Przetargi.pl
Przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla potrzeb archiwum, szatni pracowniczej i depozytu ubrań w ramach inwestycji pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku realizowanej przez SPSK Nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5323935, 5325043, 5328330 , fax. 081 5329486
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  ul. Stanisława Staszica 16 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5323935, 5325043, 5328330, fax. 081 5329486
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla potrzeb archiwum, szatni pracowniczej i depozytu ubrań w ramach inwestycji pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku realizowanej przez SPSK Nr 1 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla potrzeb archiwum, szatni pracowniczej i depozytu ubrań w ramach inwestycji pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku realizowanej przez SPSK Nr 1 w Lublinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł do dnia 28.07.2011 do godz. 10:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach