Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach w km. 5+298 - 5+748.

Urząd Gminy Miączyn ogłasza przetarg

 • Adres: 22-455 Miączyn,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6180005 , fax. 084 6180005
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Miączyn
  22-455 Miączyn, woj. lubelskie
  tel. 084 6180005, fax. 084 6180005
  REGON: 92217635860000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl , www.miaczyn.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3286 L w Świdnikach w km. 5+298 - 5+748.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a) budowa chodnika II etapu o długości 450 m i o szerokości 1,30 m + 0,15 m + 0,08 m b) budowa zjazdów - 5 m - 1 sztuka , 4 m - 7 sztuk c) powierzchnia chodnika - 542 m 2 d) powierzchnia zjazdów - 43 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miaczyn.netbip.pl, www.miaczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach