Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych do budynku wraz z dostawą schodołazu oraz remont Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, ul. Wyzwolenia 6

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-900 Lublin, ul. Wacława Moritza 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7106300, 7106301, 7106302 , fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Wacława Moritza 2 2
  20-900 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7106300, 7106301, 7106302, fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych do budynku wraz z dostawą schodołazu oraz remont Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, ul. Wyzwolenia 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych do budynku wraz z dostawą schodołazu oraz remont Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, ul. Wyzwolenia 6 w zakresie: 1) Zaprojektowania i wykonania przebudowy schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, 21-450 Stoczek Łukowski ul. Wyzwolenia 6 wraz z dostawą schodołazu, w oparciu o wytyczne i wymagania do projektowania, program funkcjonalno - użytkowy przebudowy schodów zewnętrznych. 2) Remontu Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim, 21-450 Stoczek Łukowski ul. Wyzwolenia 6 w oparciu o uproszczoną dokumentację techniczną, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa powyżej w pkt 1 ppkt. 1) są roboty inwestycyjne obejmujące swoim zakresem: a) I etap - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, umożliwiającej realizację robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót określają wytyczne i wymagania do projektowania oraz program funkcjonalno - użytkowy przebudowy schodów zewnętrznych b) II etap - wykonanie robót budowlanych przebudowy schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Pocztowego w Stoczku Łukowskim oraz dostawa schodołazu, w oparciu o dokumentację, o której mowa w punkcie 1.1. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa powyżej w pkt 1 ppkt. 2 są roboty remontowe obejmujące swoim zakresem: - wymianę pokrycia dachu - przemurowanie główek kominowych - wymianę obróbek blacharskich - wymianę instalacji odgromowej - remont ścian elewacji wraz z malowaniem - wymianę opaski budynku - remont izolacji ścian piwnic - częściową wymianę okładzin wewnętrznych - malowanie wewnętrzne - roboty towarzyszące Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się n/w dokumentach: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Uproszczona dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiar robót - branża budowlana, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 4.Wytyczne i wymagania do projektowania, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 5.Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera - Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 16 tygodni od daty podpisania umowy nie później niż do 21.12.2011 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 112 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 800,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach