Przetargi.pl
Dostawa słomy do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim

Gmina Janów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska 6a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3413073 , fax. 0833413077
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janów Podlaski
  ul. Bialska 6a 6a
  21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 083 3413073, fax. 0833413077
  REGON: 03023754600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowpodlaski.bip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa słomy do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa słomy do kotłowni gminnej zlokalizowanej przy ul. Bialskiej 6 w Janowie Podlaskim, w ilości, minimum 500 ton, maksymum 700 ton, własnym transportem w sezonie grzewczym 2011/2012 r. 2. Parametry jakościowe słomy : - słoma żytnia, pszenna, i pszenżytnia sprasowana w balotach okrągłych wiązanych, - wilgotność słomy - maksymalnie 15 % . 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości dostaw ustalonej jako maksymalna oraz że wykonawca nie będzie żądał zrealizowania całości dostaw i nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031141004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 2 000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janowpodlaski.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach