Przetargi.pl
Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania wraz z opiekunem do szkół na terenie gminy Mircze: do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, Gimnazjum w Mirczu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu w okresie od 01. 09. 2011 r. do 29. 06. 2012 r. w dni nauki szkolnej i odwiezienie uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 20
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6519094 , fax. 084 6519015
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mirczu
  ul. Kryłowska 20 20
  22-530 Mircze, woj. lubelskie
  tel. 084 6519094, fax. 084 6519015
  REGON: 95023233800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania wraz z opiekunem do szkół na terenie gminy Mircze: do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, Gimnazjum w Mirczu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu w okresie od 01. 09. 2011 r. do 29. 06. 2012 r. w dni nauki szkolnej i odwiezienie uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z miejsca zamieszkania wraz z opiekunem do szkół na terenie gminy Mircze: do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, Gimnazjum w Mirczu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu w okresie od 01. 09. 2011r. do 29. 06. 2012r. w dni nauki szkolnej i odwiezienie uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania. 1) Dowiezienie uczniów na godz. 8:00 do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie z następujących miejscowości: Radostów - 3 uczniów ( w tym 1 niepełnosprawny - orzeczenie o niepełnosprawności), Stara Wieś - 5 uczniów, Wereszyn - 8 uczniów, Dąbrowa - 1 uczeń, Wiszniów - 1 uczeń. Dowiezienie uczniów na godz 8:00 do Gimnazjum w Mirczu ( uczniowie szkoły podstawowej klasy 0 -VI razem z uczniami gimnazjum ) z następujących miejscowości: Radostów - 2 uczniów, Stara Wieś - 9 uczniów, Wereszyn - 1 uczeń, Wiszniów - 18 uczniów. 2) Dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej w Wiszniowie na godz. 8:50 (uczniowie klas 0 - III) z następujących miejscowości: Radostów - 4 uczniów, Stara Wieś - 10 uczniów, Tuczapy - 5 uczniów, Mołożów Kolonia - 1 uczeń, Mołożów - 1 uczeń. 3) Dowiezienie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczuna godz. 8:00 z następujących miejscowości: Mircze ul. Górna - 4 uczniów, Rulikówka - 3 uczniów. Dowiezienie uczniów na godz. 8:00 do Gimnazjum w Mirczu z następujacych miejscowości: Szychowice - 16 uczniów, Rulikówka - 1 uczeń, Mircze ul. Górna - 2 uczniów. 4) Dowiezienie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu (1 uczeń) i Gimnazjum w Mirczu (7 uczniów) z miejscowości Modryń Kolonia (tzw. Kolonia Blaszana) na godz. 8:00. 5) Odwiezienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie po zakończonych zajęciach lekcyjnych ( uczniowie klas 0 - VI ) o godz. 13:35 do: Starej Wsi -15 uczniów, Dąbrowy - 1 uczeń, Radostowa - 7 uczniów ( w tym jeden uczeń niepełnosprawny- orzeczenie o niepełnosprawności ), Wereszyna - 8 uczniów, Mołożowa Kolonii - 1, Mołożowa - 1,Tuczap - 5, Wiszniowa - 1. 6) Odwiezienie uczniów z Gimnazjum w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do: Wiszniowa - 18 uczniów, Starej Wsi - 9 uczniów, Radostowa 2 - uczniów, Wereszyna - 1 uczeń. 7) Odwiezienie uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu i Gimnazjum w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do: Szychowic - 16 uczniów, Rulikówki - 4 uczniów, Mircza ulica Górna - 6 uczniów. 8) Odwiezienie 8 uczniów z Gimnazjum w Mirczu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu po zakończonych zajęciach lekcyjnych o godz. 14:40 do Modrynia Kolonii (tzw. Kolonia Blaszana). W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Dowiezienie i odwiezienie uczniów może odbywać się w innych godzinach ustalonych i uzgodnionych z poszczególnymi szkołami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów. Zamawiający zastrzega, że dowóz z miejscowości Szychowice nie może być rozpoczęty wcześniej niż o godz. 7:15. Dowiezienie i odwiezienie uczniów może odbywać się pojazdami zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. Dowóz uczniów odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mircze.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach