Przetargi.pl
Rewitalizacja przestrzeni /Starego Rynku/ im. S. Rączki w ramach układu urbanistycznego Kurowa

Gmina Kurów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-170 Kurów, ul. Lubelska 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8811777, 8811151, 8811071 , fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurów
  ul. Lubelska 35 35
  24-170 Kurów, woj. lubelskie
  tel. 081 8811777, 8811151, 8811071, fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
  REGON: 43101962600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja przestrzeni /Starego Rynku/ im. S. Rączki w ramach układu urbanistycznego Kurowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja przestrzeni /Starego Rynku/ im. S. Rączki w ramach układu urbanistycznego Kurowa - polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót w następujących etapach: Etap Nr 1: 1. Robót drogowych: a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Podbudowa d) Nawierzchnia na ciągach pieszych i parkingach e) Krawężniki i obrzeża f) Roboty wykończeniowe 2. Budowa oświetlenia: a) Szafka oświetleniowa z zasilaniem (roboty ziemne i zanikające) b) Budowa oświetlenia (roboty ziemne i zanikające) 3. Montaż pompy ręcznej (roboty ziemne i zanikające) Etap Nr 2: 1. Mała architektura, zieleń i drzewa: a) Mała architektura ogrodowa b) Zieleń i drzewa 2. Budowa oświetlenia: a) Szafka oświetleniowa z zasilaniem (pozostałe prace) b) Budowa oświetlenia (pozostałe prace) 3. Montaż pompy ręcznej (pozostałe prace) Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiary robót/kosztorysy ofertowe, c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kurowug.bip.e-zeto.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach