Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynków zespołu Z2 przy ul. Suwalskiej 197, 199, 201 na Dom Dziecka

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 850 83 40 , fax. 061 8523124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Konfederacka 4 4
  60-281 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 850 83 40, fax. 061 8523124
  REGON: 63068297700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynków zespołu Z2 przy ul. Suwalskiej 197, 199, 201 na Dom Dziecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane polegające na: przeprowadzeniu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (trzy segmenty) na budynek Domu Dziecka nr 3 przy ul. Suwalskiej 197, 199 i 201 w Poznaniu (działki nr 4/576, 4/577, 4/578 i 4/579, ark. 6, obręb Strzeszyn) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 2.Zamawiający oświadcza, że zakres prowadzonych robót budowlanych wymagał uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę. Decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.12.2014 r. nr 2687/2014 na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 - j.t.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 14.11.20l4 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. 3.Przedmiot umowy należy wykonać na warunkach określonych w postanowieniach niniejszego SIWZ oraz z : 3.1. Dokumentacją projektową stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. http://ptbs.pl/przetargi/Dokumentacjaprojektowa.zip 3.2. Przedmiarem robót - w załącznik nr 9 do SIWZ. http://ptbs.pl/przetargi/przedmiar.pdf Uwaga! Wszelkie podane w niniejszym SIWZ nazwy własne zamawiający traktuje jako przykładowe, określające parametry materiałów budowlanych i należy je traktować jako parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych lub lepszych. Przedmiary określone w załączniku nr 9 do SIWZ stanowią dokumentację pomocniczą i w przypadku rozbieżności w zakresie ilości określonych w przedmiarach a stanem faktycznym nie stanowią podstaw do rozliczeń finansowych. 3.3 Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załączniki nr 10 do SIWZ. http://ptbs.pl/przetargi/Specyfikacjatechniczna.pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 14 000 zł. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium (art. 45 ust.6 Pzp), zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 5.03.2015 r. o godz. 12??. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego muszą znaleźć się środki pieniężne, a w przypadku innych form, oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie PTBS Sp. z o.o. przed terminem złożenia oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek zamawiającego: 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001. Na przelewie należy umieścić informację wadium- ZP-1 PN 2015 adaptacja budynków przy ul. Suwalskiej. 6. Wadium można wnieść w formie: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami). 7. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz w przypadku określonym w art. 46 ust. 4 a Ustawy Prawa Zamówień publicznych, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ptbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach