Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 283 przy ul. Puszczyka 6 w Warszawie - Etap II

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 283 przy ul. Puszczyka 6 w Warszawie - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 283 przy ul. Puszczyka 6 w Warszawie - Etap II. Zakres robót budowlanych w etapie II obejmuje wykonanie rozbudowy przedszkola wraz z przebudowa pomieszczeń i obejmuje: 1. roboty architektoniczno-budowlane: Roboty rozbiórkowe: - wyburzenie ściany zewnętrznej oraz wskazanych w dokumentacji projektowej ścian działowych, - demontaż i utylizacja wskazanej stolarki drzwiowej i okiennej, naświetli nad otworami drzwiowymi, parapetów okiennych i osłon grzejników, - rozbiórka wskazanych w dokumentacji projektowej posadzek podłogowych, terakoty wykładziny oraz części parkietu, - rozbiórka obróbki, attyki ściany północnej rozbiórka i utylizacja papy dachowej - rozbiórka chodnika z kostki betonowej (materiał do ponownego wykorzystania). Roboty budowlane: - wykonanie wydzielenia strefy pożarowej poprzez uzupełnienia wskazanych ścian wewnętrznych w systemie suchej zabudowy systemowej, - izolacja przestrzeni istniejącego stropodachu, - wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych, - wykonanie ścian zewnętrznych, konstrukcji monolitycznych, ścian działowych i nadproży, - wykonanie stropu rastrowego oraz sufitu podwieszanego i ścianek z płyt gips.-karton, - wykonanie posadzek na gruncie, ułożenie terakoty, parkietu oraz niepalnej wykładziny dywanowej w pomieszczeniach, - wykonanie ściennych okładzin ceramicznych, cokolików i listew podłogowych z otworami rewizyjnymi, - wykonanie wieńca żelbetowego, ścianki attykowej w dobudowywanych częściach z izolacja termiczną i wykonaniem obróbek blacharskich, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz świetlika dachowego, - wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, - wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych w sali ruchowej, - tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, - dostawa i montaż parapetów wewnętrznych i osłon grzejnikowych, - wykonanie otworów w ścianie i w stropie pod montaż przewodów wentylacyjnych, - wykonanie schodów betonowych przy wyjściu z szatni, - dostawa i montaż rolet p-poż o odporności ogniowej EW60 na oknach ściany szkoły przy granicy stref, - odtworzenie chodnika z kostki betonowej wzdłuż północnej ściany budynku (materiał z demontażu), - odtworzenie nawierzchni trawiastych, - dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacja projektową. UWAGA: Prace posadzkowe skoordynować z wykonaniem instalacji sanitarnych a prace tynkarskie z wykonaniem instalacji elektrycznych 2. roboty branży sanitarnej: Instalacja wodociągowa - wykonanie instalacji wody zimnej z rur z PP PN20, zaizolowanej otuliną termoizolacyjną z pianki PE, - wykonanie instalacji ciepłej z rur z PP PN20 Stabi. w posadzkach i bruzdach ściennych, zaizolowanej otuliną termoizolacyjną z pianki PE, - dostawa i montaż mieszacza termostatycznego oraz baterii umywalkowych bezdotykowych stojących, Urządzenia sanitarne zamontować wg wymagań architektonicznych. - dostawa i montaż tulei ochronnych przejść rur przez ściany konstrukcyjne i stropy z uszczelnieniem masą elastyczną. Instalacja hydrantów przeciwpożarowych. - wykonanie Instalacji wody zimnej przeciwpożarowej z rur stalowych ocynkowanych, posiadających świadectwo ZETOM, - dostawa i montaż dodatkowych hydrantów z wężem półsztywnym, Instalacja kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji kanalizacyjnej naściennej z rur PVC i podpodłogowej z rur PVC kl. S wraz z włączeniem do kanalizacji istniejącej. - dostawa i montaż ceramiki sanitarnej i armatury: Instalacja kanalizacji deszczowej - wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur i kształtek ciśnieniowych PEHDz włączeniem do wewnętrznej rury spustowej i podłączeniem do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej - dostawa i montaż wpustów dachowych podgrzewanych z łapaczem liści i pokrywą ochronną , - wykonanie zabudowy i izolacji akustycznej rury spustowej. Instalacja centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych wielowarstwowych stabilizowanych PN20 z wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie, - wykonanie automatycznego odpowietrzenia instalacji z zaworami odcinającymi, - wykonania zabudowy pionów na ścianach i odpowietrzenia grzejników płytami g-k. z dostępem przez drzwiczki rewizyjne, - wykonanie przejść przez przegrody w rurach osłonowych z PVC, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu wypełnionych materiałem nieagresywnym, elastycznym, - wykonanie izolacji przewodów rozprowadzających w kanałach i w posadzkach izolacją z pianki PE, - dostawa i montaż grzejników z automatycznym odpowietrzeniem, zaworami odcinającymi, termostatycznymi i głowicami termostatycznymi, - wykonanie obudów grzejników zabezpieczających przed dotykiem przez dzieci. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń: Należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciągowej obsługującej przebudowywaną salę zajęć ruchowych i szatnię oraz WC z pomieszczeniem porządkowym. Pozostałe przebudowywane pomieszczenia będą wentylowane grawitacyjnie. SYSTEM N1 Obsługuje nawiew powietrza do wszystkich pomieszczeń, w których projektuje się wentylację mechaniczną, przy czym WC i pomieszczenie porządkowe wentylowane transferowo. - wykonanie kanału czerpnego i instalacji wentylacji nawiewnej kanałami z blachy ocynkowanej montowanymi do stropu konstrukcyjnego z dowiązaniem się do króćców centrali wentylacyjnej, - dostawa i montaż centrali nawiewno - wyciągowej o wydatku N 1 190 m3/h / W 780 m3/h, wyposażonej w filtr powietrza EU 4, nagrzewnicę elektryczną, wentylator nawiewny, wyciągowy oraz wymiennik krzyżowy i inne wymagane elementy, - dostawa i montaż czerpni ściennej usytuowanej nad drzwiami wejściowymi do szatni (spód na rzędnej + 2,53), - dostawa i montaż nawiewników i podłączenie do instalacji przewodami elastycznymi, - wykonanie izolacji kanałów nawiewnych wełną mineralną zabezpieczoną folią aluminiową, - dostawa i montaż automatyki i sterowania centrali nawiewno - wyciągowej SYSTEM W1 Obsługuje szatnię. Wywiew realizowany poprzez centralę nawiewno - wyciągową opisaną powyżej. - wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej kanałami z blachy ocynkowanej montowanymi do stropu konstrukcyjnego lub ścian z dowiązaniem się do króćców centrali wentylacyjnej, - dostawa i montaż podstawy dachowej 400x400 i wyrzutni dachowej typ A/II 400x400 SYSTEM W2 Obsługuje WC i pomieszczenie porządkowe. - wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej kanałami z blachy ocynkowanej montowanej do stropu konstrukcyjnego w przestrzeni stropu podwieszanego, - dostawa i montaż wentylatora wyciągowego wydzielonego tłumikami normowymiwraz z systemem sterowania, - dostawa i montaż podstawy dachowej i wyrzutni dachowej, - dostawa i montaż zaworów wyciągowych z podłączeniem kanałami elastycznymi do instalacji, 3. roboty branży elektrycznej: Zasilanie przedszkola pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. W celu zasilenia instalacji w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach rozdzielnice przedszkola należy zmodernizować. Układ pomiarowy bez zmian pozostaje do dalszej eksploatacji. Przedmiot zamówienia obejmuje instalacje wewnętrzne elektryczne w budynku: - instalacje oświetlenia podstawowego, - instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalację gniazd wtyczkowych ogólnych, - instalację zasilania wentylacji, - instalację połączeń wyrównawczych, - modernizację tablic elektrycznych. - przeciwpożarowy wyłącznik prądu w zakresie: - demontaże instalacji elektrycznych, - wykonanie bruzd pod instalacje oświetleniową, - wykonanie bruzd pod instalację gniazd wtyczkowych, - wykonanie otworów pod puszki instalacyjne, - układanie przewodów w wykutych bruzdach, - ułożenie przewodów teletechnicznych w rurach typu peschel, - gipsowanie bruzd z ułożonymi instalacjami, - montaż osprzętu elektrycznego (łączników i gniazd wtyczkowych, RJ45), - montaż opraw oświetlenia podstawowego, - montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego, - montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, -montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach RE1, RE3,RE4,RE5, dla nowoprojektowanych obwodów elektrycznych, -montaż dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielnicy RE2 (modernizowanej w etapie I) dla nowoprojektowanego obwodu z etapu II, - montaż obudowy 1x13 modułów dla zasilenia centrali wentylacyjnej, - podłączenie nowych obwodów w rozdzielnicach, - ułożenie przewodu dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - montaż i podłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - uszczelnienie przejść p.poż.. Dane części objętej rozbudową - ETAP II Powierzchnia zabudowy - 93, 09 m2 Powierzchnia użytkowa - 205, 48 m2 Wymagania związane z realizacja zamówienia Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę kierującą wykonaniem robót budowlanych (kierownika budowy) na cały okres realizacji Przedmiotu umowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz: a) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ b) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9a do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy; c) Przedmiar robót - załącznik nr 9b do SIWZ; d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9c do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach