Przetargi.pl
Naprawa elewacji szklanej CD-OZ1 w budynku CD na terenie zabytkowego parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 16 100 , fax. 22 44 16 112
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43 43
  00-355 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 16 100, fax. 22 44 16 112
  REGON: 01730717100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.nifc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państowowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa elewacji szklanej CD-OZ1 w budynku CD na terenie zabytkowego parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na wykonaniu naprawy elewacji szklanej CD-OZ1 w budynku CD na terenie zabytkowego parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium do dnia 23 czerwca 2016 r. godz. 12:00 w wysokości: 2000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chopin.nifc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach