Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych - ul. Szafirka we Wielgolesie Brzezińskim, ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej oraz modernizacja nawierzchni mostu ul. Sarnia w Zagórzu polegająca na ułożeniu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych realizowana w ramach zadania budżetowego Modernizacja dróg gminnych

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7836020 , fax. 022 7836107
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7836020, fax. 022 7836107
  REGON: 01326917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych - ul. Szafirka we Wielgolesie Brzezińskim, ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej oraz modernizacja nawierzchni mostu ul. Sarnia w Zagórzu polegająca na ułożeniu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych realizowana w ramach zadania budżetowego Modernizacja dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe na drogach gminnych: 1) w m. Wielgolas Brzeziński - ul. Szafirka 2) w m. Długa Kościelna - ul. Powstania Styczniowego 3) w m. Zagórze - ul. Sarnia - most, polegające na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, frezowaniu korekcyjnym nawierzchni bitumicznych, regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej, ułożeniu nawierzchni dróg z mieszanek mineralno - asfaltowych (AC11W) warstwa wiążąca, mieszanek mineralno - asfaltowych (AC11S) warstwa ścieralna oraz wykonaniu ścięcia poboczy i ułożenia poboczy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.halinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach