Przetargi.pl
Przebudowa wygrodzenia pasa ochronnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Zakład Karny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Karola Miarki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4400420-25
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 1
  ul. Karola Miarki 1
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4400420-25
  REGON: 32023600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.swnet.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wygrodzenia pasa ochronnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wygrodzenia pasa ochronnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich według wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wartość wadium wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 8.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nieoprocentowany Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich nr NBP O/Opole 02 1010 1401 0053 8213 9120 0000. Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. „wadium na wygrodzenie pasa ochronnego”. 8.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Zgodnie z umową rachunku bankowego, wniesione wadium w formie pieniądza będzie przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym prowadzonym przez zamawiającego. 8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego opatrzonej dopiskiem „wadium na wygrodzenie pasa ochronnego” w kasie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich przed upływem terminu składania ofert, a jego kopia w ofercie. 8.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji musi ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (zamawiającego – Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Karola Miarki 1, 47-100 Strzelce Opolskie), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: a). odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b). nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c). zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; d). a także w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, a także w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a, przy czym w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 8.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; a także zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.10. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do jej składania, zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, niezwłocznie zwróci wadium. 8.11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4. Dokument musi być złożony w oryginale. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, który stanowi załącznik nr 7. Dokument musi być złożony w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach