Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 774 031 725
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 774 031 725
  REGON: 54385800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.komprachcice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) od 01.010.2020 – 30.06.2021 r. do obiektów gminy Komprachcice, w szacunkowej ilości ok. 105.000 litrów do niżej wymienionych obiektów: a) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcice (ok. 20.000 l.) b) Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach (ok. 25.000 l. ) c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach (48.000 l.) d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi (ok. 12.000 l.) Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie co najmniej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zakłada się, że dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez właściwy organ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), p-ełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy): a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach