Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2023 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, Ks. prof. Józefa Sztonyka 56
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  Ks. prof. Józefa Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  REGON: 531413047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego (ok. 100 tys. dm3) w 2023 roku do obiektów Gminy Dąbrowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2023 roku do obiektów Gminy Dąbrowa tj. do:1) obiektów administrowanych przez Urząd Gminy Dąbrowa (faktura wystawiana na: jako nabywca i odbiorca: Gmina Dąbrowa, Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, NIP 991 04 58 640 dostarczana do Urzędu Gminy) tj.:a) Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Sztonyka 56,b) Budynek administracyjny w Dąbrowie Pl. Powstańców Śl. 2,c) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie ul. Sztonyka 19, d) Budynek hali sportowej w Dąbrowie ul. Szkolna 9e) Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrowie ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19a,f) Budynek administracyjny w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64,g) Budynek-Pałacyk w Chróścinie, ul. Niemodlińska 39, 2) obiektów jednostek oświatowych Gminy Dąbrowa (faktura wystawiana na: jako nabywca Gmina Dąbrowa, Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, NIP 991 04 58 640, dostarczana (jako odbiorca) do jednostek szkolnych) tj.:a) Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie (obiekty przy ul. Niemodlińskiej 8d i 35) ul. Niemodlińska 8db) Lokale mieszkalne w Chróścinie ul. Niemodlińska 8dc) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie ul. Szkolna 9d) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku ul. Szkolna19e) Budynek Publicznego Przedszkola w Chróścinie ul. Kościelna 19f) Budynek Publicznego Przedszkola w Naroku ul. Odrzańska 2g) Budynek Publicznego Przedszkola w Dąbrowie ul. Karczowska 72. Olej opałowy o parametrach nie gorszych niż:1) Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg2) Zawartość siarki max. 0,1%3) Gęstość w temperaturze 15C max. 860 kg/m34) Barwa: czerwona5) Temperatura zapłonu – min. 56C6) Zawartość wody – max. 200 mg/kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:1.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada obowiązującą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach