Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2021/2022r

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-118 Lisięcice, Klisino
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 857 593 , fax. 774 857 594
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
  Klisino 100
  48-118 Lisięcice, woj. opolskie
  tel. 774 857 593, fax. 774 857 594
  REGON: 29337300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2021/2022r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i podległych zakładów (Radynia, Boboluszki, Dzbańce, Bliszczyce i Głubczyce) w 2021/2022r. (CPV 09135100-5) olej opałowy Zapotrzebowanie ogółem w ilości szacunkowej 70 408,00 litrów 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. 2. Podana szacunkowa ilość zapotrzebowania na produkty w SIWZ oraz w formularzu ofertowym nie jest ilością stałą, może być zwiększana lub zmniejszana według potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający może jednostronnie zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia maksymalnie o 30% ogólnej wartości oferty netto Wykonawcy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. 4. Zamawiający określa minimalną wielkość przedmiotu zamówienia jaka zostanie zrealizowana na poziomie 30% ogólnej wartości oferty netto Wykonawcy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. Szacowane, przewidywane dostawy: DPS Boboluszki ok. 31 433,00 litrów DPS Radynia ok. 23 256,00 litrów DPS Dzbańce ok. 3 299,00 litrów DPS Bliszczyce ok. 120,00 litrów DPS Głubczyce ok. 12 300,00 litrów Dostarczony olej opałowy lekki musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 i posiadać następujące parametry: a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg; b) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3; c) temperatura zapłonu min. 56˚C ; d) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00mm2/s; e) skład frakcyjny: do 250˚C destyluje max. 65% (V/V), do 350˚C destyluje min. 85%(V/V); f) temperatura płynięcia max. -20˚C ; g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m); h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m); i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m); j) zawartość wody max. 200 mg/kg; k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; l) barwa czerwona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach