Przetargi.pl
Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku hali sportowej Orzeł polegająca na dobudowie sali zapaśniczej z magazynem sprzętu, sali treningowej z zapleczem magazynowym i toalety dostępnej z zewnątrz w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty wyburzeniowe, demontażowe i adaptacyjne:  wg opisu w projekcie budowlanym i wykonawczym. 2. Roboty ziemne: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) zdjęcie ziemi urodzajnej – humusu, c) wykonanie wykopów fundamentowych. 3. Fundamenty i stan zerowy: a) wykonanie podkładu z chudego betonu, b) wykonanie zbrojenia fundamentów, c) wykonanie fundamentów z betonu gotowego C20/25, d) wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, e) wykonanie murów fundamentowych z bloczków betonowych M-6 grub. 25 i 38 cm na zaprawie cementowej, f) wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z masy bitumicznej na zimno, g) wykonanie izolacji pionowej termicznej z warstwy styropianu wodoodpornego grub. 10 cm, h) wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej, i) obsypanie budynku zasypką piaskową z zagęszczeniem, j) zasypanie murów fundamentowych zasypką piaskową zagęszczaną warstwami co 30 cm, k) wykonanie podkładu betonowego C8/10 grub. 10 cm. 4. Mury nadziemia: a) założenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej na murach fundamentowych, b) wykonanie murów z pustaków ceramicznych grub. 30, 25 i 19 cm na zaprawie cem. wapiennej, c) wykonanie słupów, trzpieni, podciągów i nadproży żelbetowych, d) wykonanie wieńców i płyt stropowych żelbetowych, e) montaż systemowych nadproży prefabrykowanych okiennych i drzwiowych, f) wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych grub. 19 cm. 5. Dach: a) montaż konstrukcji nośnej dachu sali zapaśniczej z dźwigarów drewna klejonego, b) wykonanie żelbetowej płyty stropowej nad ciągiem komunikacyjnym, magazynem sprzętu i w-c dla niepełnosprawnych, c) wykonanie warstw izolacji termicznych z wełny mineralnej i styropianu, d) wykonanie pokryć dachowych z blachy stalowej powlekanej i z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi, e) montaż kominków wentylacyjnych warstwy termoizolacyjnej, f) wykonanie zadaszenia nad wejściem zewnętrznym. 6. Stolarka okienna i drzwiowa: a) wymiana stolarki okiennej w istniejących ścianach objętych przebudową na okna z profili aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60, b) montaż w projektowanej dobudowie stolarki okiennej z profili aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI 30 i EI60, c) montaż naświetli w ścianach szczytowych z profili aluminiowych, d) montaż wewnętrznych podokienników z drewna klejonego, e) montaż drzwi zewnętrznych częściowo przeszklonych i pełnych z profili aluminiowych o wsp. Umax 1,30 W/m2K, f) montaż drzwi wewnętrznych pełnych z profili aluminiowych, g) montaż w suficie drabinki opuszczanej o odporności ogniowej EI30. 7. Tynki i okładziny wewnętrzne: a) tynki wewnętrzne sufitów i ścian z zaprawy gipsowo-kwarcowej kat. IV o podwyższonych właściwościach użytkowych, b) w sali zapaśniczej i treningowej sufity wykończone płytami sufitowymi akustycznymi odpornymi na uderzenia na konstrukcji systemowej – wg opisu w projekcie; w magazynie sprzętu zapaśniczego i sali treningowej – tynk sufitu z zaprawy gipsowo-kwarcowej; w pomieszczeniu w-c – sufit z płyt GKI na ruszcie metalowym, c) okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych do wysokości min.2,0 m, d) malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi zmywalnymi; kolorystyka ścian malowanych farbami emulsyjnymi oraz lamperie malowane farbami olejnymi – wg opisu w projekcie budowlanym i wykonawczym. 8. Posadzki i podłogi: a) sala zapaśnicza i sala treningowa – wykładzina sportowa na podkładzie sprężystym, b) magazyny sprzętu zapaśniczego – wykładzina obiektowa na macie gumowej z wywinięciem cokolików na ściany do wys. 10 cm, c) ciągi komunikacyjne i w-c – płytki ceramiczne antypoślizgowe. 9. Izolacje termiczne: a) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku tzw. metodą lekką z przygotowaniem podłoża z zastosowaniem wełny mineralnej fasadowej grub. 15 cm (również w ościeżach okiennych) o współczynniku λ= min.0,035 W/ m2K z zastosowaniem narożników ochronnych (kolorystyka elewacji do zaakceptowania przez Zamawiającego); wyprawa elewacyjna typu kornik o granulacji 2 mm z gotowej masy sylikatowej; do wysokości 2,0 m od poziomu terenu należy zastosować dodatkową warstwę siatki zbrojącej; obowiązkowo należy zastosować listwę startową na cokole budynku, b) izolacja termiczna ściany fundamentowej – styropian EPS 100 wodoodporny grub. 10 cm o współczynniku λ= min.0,036 W/m2K, c) izolacja termiczna sufitu sali zapaśniczej – wełna mineralna grub. 25 cm, pozostałe pomieszczenia - wełna mineralna grub. 20 cm plus warstwy spadkowe. 10. Wyposażenie: a) sala zapaśnicza:  kosze do piłki zapaśniczej na wysięgnikach składane elektrycznie,  drabinki gimnastyczne pojedyncze,  liny do wspinania na wspornikach długości 5,0 m,  drabiny sznurowe długości 5,0 m,  składana krata grodząca salę o wym. 13,0 x 4,0 m. b) sala treningowa:  lustra o wysokości 2,0 i długości 8,55 m,  poręcz Ø 50 mm ze stali nierdzewnej na długości luster. c) pomieszczenie w-c:  uchwyty dla niepełnosprawnych. 11. Instalacje sanitarne obejmują: a) instalację wodno–kanalizacyjną, b) instalację centralnego ogrzewania, c) instalację nawiewno-wywiewną, Po wykonaniu instalacji należy dokonać prób, sprawdzeń potwierdzonych stosownymi protokołami, w tym próba szczelności, ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja instalacji oraz badanie wody. 12. Instalacja elektryczna i odgromowa:  instalacja zasilenia gniazd i odbiorników elektrycznych,  instalacja oświetlenia podstawowego,  instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  instalacja odgromową wraz z wykonaniem uziomu obwodowego. Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentacją powykonawczą (pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej oraz badanie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach – w tym oświetlenia ewakuacyjnego. 13. Zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu obejmuje: a) rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowej i z płytek betonowych, b) demontaż części ogrodzenia, c) przebudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego z rozbudową, d) budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej e) budowę drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych z kostki betonowej, f) budowę osłony śmietnikowej, g) montaż hydrantu zewnętrznego p.poż., h) dostawę i montaż ławek terenowych i koszy na śmieci, i) humusowanie z obsianiem trawą terenów biologicznie czynnych, 14. Elementy uzupełniające: Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaśnice w ilości min. 2 kg na 50 m2, piktogramy oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic oraz kierunków otwierania drzwi itp. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia oferty na wykonanie kompletności zamówienia. Wykonawca robót zobowiązuje się do: 1. Uwzględnienia kosztów oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich trwania. 2. Uwzględnienia pełnej obsługi geodezyjnej w tym sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3. Uwzględnienia kosztów związanych z rozwiązaniem wszelkich kolizji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót. 5. Wywiezienia po zakończeniu robót odpadów i uprzątnięcia placu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z:  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  przedmiarami robót,  projektem budowlanym,  projektem wykonawczym,  obowiązującymi przepisami i normami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.),  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 późn. zm.),  sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Uwagi: 1. Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiarach należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co najmniej takie, jak pokazane na rysunkach oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach. 2. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). 3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 4. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny. Na roboty objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres (minimum 3 lata maksymalnie 5 lat) licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212222-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach