Przetargi.pl
Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne i montażowe wraz z wykonaniem zewnętrznych instalacji i przyłączy na podstawie pozwolenia na budowę, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający udostępnia przedmiary robót zamierzenia inwestycyjnego, jako tylko i wyłącznie element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji oferty. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze robót nie może stanowić podstawy do zmiany ceny oferty. Wykonawca jako doświadczony uczestnik rynku budowlanego musi określić samodzielnie, na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej jaki zakres robót jest niezbędny oraz oszacować wszystkie koszty realizacji zamierzenia budowlanego. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy i max 60 miesięcy licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie wzorów i kolorystyki okładzin ściennych i podłogowych, kolorystyki ścian itp. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). Roboty należy wykonać w szczególności zgodnie z pozwoleniem na budowę, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 poz. 215 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 późn. zm.), z obowiązującymi normami oraz ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry technicznoeksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się z terenem, na którym planowana jest realizacja inwestycji. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych; robót instalacyjnych sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; robót instalacyjnych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach