Przetargi.pl
Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, Ks. prof. Józefa Sztonyka 56
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  Ks. prof. Józefa Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  REGON: 531413047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie z opisem zawartym w załącznikach (projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/, przedmiar robót).2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 1) Roboty pomiarowe i ziemne, 2) Roboty ziemne, korytowanie, 3) Wykonanie instalacji wod-kan 4) Wykonanie prac budowlanych5) Wykonanie prac elektrycznych 6) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych 7) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,8) Odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,9) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,10) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),11) Sporządzenie kosztorysów ofertowych (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty); 12) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy,13) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 14) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem,15) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, 16) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), 17) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą,18) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona WADIUM w wysokości 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 stawy PZP.3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.4. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu na konto Zamawiającego w: Bank Gospodarstwa Krajowego O/OpoleNumer konta: 92 1130 1219 0026 3109 4920 00032) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte od-wołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 -4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:1) Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane w przedmiotowym zakresie o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa miliony złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki:o kierownik budowy–posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach