Przetargi.pl
Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach

Gmina Lubsza ogłasza przetarg

 • Adres: 49-313 Lubsza, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 411 86 30 , fax. 774 118 630
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsza
  Brzeska 16
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 77 411 86 30, fax. 774 118 630
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku w celu dostosowania obiektu dla klas 1-8 w Mąkoszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa dotyczy nadbudowy piętra na budynku zaplecza sali gimnastycznej, nie ingeruje w program użytkowy i w funkcję parteru. Uzyskana powierzchnia użytkowa przeznaczona na 2 sale lekcyjne z zapleczem magazynowym i pomieszczenia towarzyszące: sanitariaty, pomieszczenie porządkowe oraz dla nauczycieli i lekarza. Obciążenia na grunt przekazane za pomocą żelbetowych monolitycznych stóp fundamentowych (wys. 40 cm), stanowiących podpory dla slupów nośnych oraz fundamentu pod schody. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji naziemnych murowane z pustaków ceramicznych gr, 30cm i 25cm, na zaprawie cem-wap. Ścianki działowe gr. 12cm z bloczków PGS na zaprawie cem-wap. Termomodernizacja ścian zewn – wełna mineralna gr. 15cm + siatka. Tynki wewnętrzne zwykłe, zewnętrzne barwione kat.III dźwiękochłonne. Malowanie ścian dwukrotne farbami emulsyjnymi. Strop gęsto-żebrowy na belkach sprężonych gr. 20 i 24cm, oparty na ścianach oraz na podciągach żelbetowych monolitycznych. Schody żelbetowe monolityczne + balustrady z prętów stalowych. Posadzki cementowe + płytki kamionkowe GRES oraz wykładzina. Nadproża okienne i drzwiowe z belek typu L-19 oraz monolityczne betonowane w szalunkach. Więźba dachowa drewniana, krokwie 10x22cm oparte na murłatach 14x14cm, kotwionych w ścianie za pomocą kotew Ø14 w rozstawie co 80cm, dodatkowo wzmocniona wiatrownicami z taśm stalowych. Pokrycie dachu panele z blachy gładkiej na rąbek. Rynny i rury spustowe PCW. Instalacja zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją – z rozbudowy istniejącej wewnętrznej instalacji + wyposażenie. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja z rur PVC kielichowych Ø50, 110 i 160mm, zawory napowietrzające + wyposażenie. Zaopatrzenie w ciepło z istniejącego węzła cieplnego jako jeden obiekt grzewczy, ogrzewanie wodne z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w układzie zamkniętym. Instalacja dwururowa, poziomu i piony z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, grzejniki stalowe płytowe + zawory. Instalacja elektryczna w systemie TN-S, obwody oświetlenia i gniazd wtykowych zasilane z istniejącej w budynku sali gimnastycznej rozdzielnicy RG. Wentylacja mechaniczna higrosterowana i wywiewna. Dane techniczne: Pow. zabudowy całego budynku 1579,0 m2 (bez zmian), Pow. całkowita całego budynku 1 911,7 m2 (przed rozbudowa), 2 211,0 m2 (po rozbudowie), Pow. użytkowa zaplecza z sala gimnastyczna 1 088,25 (przed rozbudową), 1 342,62 m2 (po rozbudowie), Kubatura zaplecza z salą gimnastyczną 8 797,2 m3 (przed rozbudową), 10 151,70 m3 (po rozbudowie), Ilość kondygnacji zaplecza z salą gimnastyczną 1 (przed rozbudową), 2 (po rozbudowie), Wys. budynku (od poz. terenu) zaplecza z salą gimnastyczną max 13,80 m (bez zmian), Pow. sal lekcyjnych 54,78m2 i 76,61m2, wysokość 3,0m, Schody szer. 1,20m, stopnie wys. 17,1 cm, szer. 26cm. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego zatwierdzonego i objętego pozwoleniem na budowę nr B.6740.4.25.2019.BR z dnia 29.05.2019r. wydanym przez Starostę Brzeskiego, projektów wykonawczych branżowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentów pomocniczych - przedmiarów robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość 20 tyś zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na załączniku nr 5 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach