Przetargi.pl
Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach

Gmina Rudniki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-325 Rudniki, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35-95-072 , fax. 343 595 013
 • Data zamieszczenia: 2018-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudniki
  Wojska Polskiego 12A
  46-325 Rudniki, woj. opolskie
  tel. 34 35-95-072, fax. 343 595 013
  REGON: 151398586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl, www.bip.rudniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Krótki opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w byłym budynku służby zdrowia dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach” (nr projektu RPOP.03.02.01-16-0013/17-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego). Projekt polega na zmianie sposobu użytkowania budynku po ośrodku zdrowia na przedszkole wraz z jego przebudową, nadbudową dachu i termomodernizacją. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów: ˗ Projektu budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, ˗ Projektu budowlanego – aneksu do projektu branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, ˗ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ˗ Przedmiaru robót, ˗ Audytu Energetycznego Budynku, ˗ Audyt Efektywności Energetycznej. Zakres planowanych do wykonania robót budowlanych: a) branża budowlana: m.in. roboty budowlane nie związane z pracami instalacyjnymi tj.: roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka pokrycia dachowego, zerwanie posadzek, demontaż boazerii ściennej, wykucie bruzd dla belek nadprożowych otworów drzwiowych), zamurowania i uzupełnienie ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek (m.in. izolacja termiczna podłóg na gruncie – płytami styropianowymi o grubości 12 cm, podkłady, izolacje przeciwwilgociowe), docieplenie elewacji (m.in. izolacja termiczna ścian zewnętrznych – płytami styropianowymi grubości 16 cm, izolacja cieplna ścian wełną mineralną gr. 15 cm, cokół płytami styropianowymi gr. 15 cm, montaż parapetów), tynki i okładziny wewnętrzne oraz malowanie (m.in. uzupełnienie tynków wewnętrznych, gruntowanie podłoży, malowanie farbami, tynki – gładzie jednowarstwowe), nadbudowa dachu, docieplenie stropodachu (m.in. izolacja termiczna stropów wewnętrznych zostanie wykonana wełną mineralną o grubości 30 cm), montaż „zielonej ściany”, elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu (m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, schodów z kostki brukowej betonowej w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych, chodnika, ogrodzenia panelowego), budowa placu zabaw (m.in. wykonanie podbudowy, nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń do zabaw, ławek, koszy parkowych). b) branża elektryczna: m.in. roboty w zakresie instalacji elektrycznych, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, montaż opraw LED (124 szt.), instalacja systemu antywłamaniowego, instalacja systemu przywoławczego – domofonu, instalacja telefoniczna, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, pomiary powykonawcze. c) branża sanitarna: m.in. roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania (roboty demontażowe, montażowe i towarzyszące – zmiana lokalizacji grzejników, izolacja rurociągów, montaż pomp obiegowych), modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (budowa centralnej instalacji cwu z cyrkulacją w miejsce punktowych podgrzewaczy przepływowych). Przygotowanie cwu przewidziane w dwóch pojemnościowych wymiennikach po 220 dm3 każdy, wyposażonych w wężownice grzewcze - dla okresu zimowego i przejściowego oraz jeden z wymienników wyposażony we fabryczną grzałkę elektryczną - dla okresu letniego, instalacja wentylacji (roboty montażowe i towarzyszące - zamiana istniejącej wentylacji grawitacyjnej na system wentylacji z odzyskiem ciepła - wykonanie przewodów wentylacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów, czerpni, centrali wentylacyjnej nawiewnowywiewnej), doprowadzenie wody do „zielonej ściany”, wykonanie robót montażowych i towarzyszących związanych z instalacją wodociągową (np. doprowadzenie wody do budynku oraz rozprowadzenie wody wewnątrz budynku), kanalizacją sanitarną (m.in. rurociągi z PCV, montaż umywalek, ustępów). d) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na budynku przedszkola zgodnie z wytycznymi RPO WO 2014-2020 obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. WAŻNE: W przedmiotowej inwestycji Zamawiający dokonał wymiany kotła c.o. Opis wymagań Zamawiającego: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej. Ponadto: 1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszystkie niezbędne media m.in. wodę, energię elektryczną itp. do wykonania robót budowlanych. 2. W przypadku odpadów powstałych przy realizacji robót budowlanych Wykonawca postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, 4. Wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót. 5. Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dokumentacji powykonawczą. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca wykonana wszelkie robót koniecznych, które wynikną podczas wykonywania przedmiotu zamówienia na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający posiada następujące dokumenty: 1. Decyzja pozwolenia na budowę nr 435-III/2015 z dnia 13.11.2015 r. 2. Projekt budowlany. 3. Projekt budowlanego – aneks do projektu. 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Przedmiar robót. 6. Audyt energetyczny budynku. 7. Audyt efektywności energetycznej. 8. Raport obliczeń efektów ekologicznych i energetycznych oczekiwanych po termomodernizacji i wymianie instalacji oświetlenia wbudowanego dla budynku komunalnego w Rudnikach. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osoby wykonujące roboty ziemne, ogólnobudowlane, montażowe, murarskie, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zgodnie z załącznikami Nr 6 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05 marca 2018r. do godz. 09:00 do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz.1089). Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Gmina Rudniki, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Oddział w Radłowie, ul. Długa 2, 46-331 Radłów, Nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem: Wadium – Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego waryunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów składający się na ofertę: a) Dowód wniesienia Wadium, b) Wypełniony Formularz Oferty, c) Oświadczenia wykonawcy , d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli wystąpi) – Załącznik Nr 12 do SIWZ f) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 7.3.3. lit. b SIWZ, d) Wykonawca wypełni harmonogramu rzeczowo - finansowy robót budowlanych wg wzoru przedstawionym w załączniku Nr 6 do SIWZ. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. e) Kosztorys ofertowy. f) Wykonawca złoży, wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, którzy będą wykonywać czynności , o których mowa w pkt 23.1 osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę g) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach