Przetargi.pl
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na lata 2020 - 2022

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, ul. Warszawska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 040 300 , fax. 774 155 516
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  ul. Warszawska 29
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 774 040 300, fax. 774 155 516
  REGON: 52449900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na lata 2020 - 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni miejskiej w mieście Grodkowie w latach 2020 – 2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), e) oświadczenia o których mowa w punkcie X IDW na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, f) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). 2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach