Przetargi.pl
Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Mariańska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 105 222 , fax. 774 101 482
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
  ul. Mariańska 2
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 105 222, fax. 774 101 482
  REGON: 53162298600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekowod.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Szczegółowy wykaz materiałów określa załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz cenowy” i załącznik nr 2 do SIWZ „Zestawienie dennic”. 3. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi normami obowiązującymi dla wody pitnej (w zakresie sieci wodociągowej) oraz dla instalacji sanitarnej (w zakresie kanali-zacji sanitarnej). Wykonawca dostarczy aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały rów-nocześnie z dostawą. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać polskie normy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne ele-menty. Dodatkowe kody (CPV): 44162500-8 Rurociągi wody pitnej. 44163000-0 Rury i osprzęt. 44163112-8 Układ kanalizacyjny. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-żyte wykonanie tego zamówienia. 10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwy-konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez któ-rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przed-miotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą po-między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwyko-nawcą). 11. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zaso-by powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wyka-zać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na pod-stawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 15. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru. 16. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44160000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.00,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów w ING Bank Śląski w Namysłowie Numer konta: 98 1050 1881 1000 0022 2918 2957 z adnotacją „Wadium – nr referencyjny: ZZP.VI/PZP/PN/D/2020.MA.”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 6. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwier-dzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświad-czenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubie-gających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonaw-com, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświad-czenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowa-niu, w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub je-go części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-sowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łą-czących go z nimi stosunków prawnych. W tym przypadku, Wykonawca musi udo-wodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby rea-lizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświad-czenie, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 2 SIWZ, dotyczące tego podmiotu. 7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiają-cemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.ekowod.eu informacji z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zmianami) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiąza-nia z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postę-powaniu. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.ekowod.eu informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wyko-nawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwy-żej oceniona: Nie dotyczy. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zosta-ła najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie ak-tualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 4-6 SIWZ. 4. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczno-ści, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzie-lenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unie-ważnienie postępowania. 7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozpo-rządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, ja-kich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub do-kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, po-twierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-dania ofert. 2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpiecze-nie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o któ-rych mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego repre-zentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariu-szem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyko-nawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wy-stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Forma dokumentów i oświadczeń 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z § 14 ust. 2b obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami) dokumenty lub oświadczenia, mogą być składane za pośrednictwem operatora poczto-wego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegają-cy się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumen-tów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Pełnomocnictwo, zgodnie z § 99 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cy-wilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zmianami), musi być złożone w formie orygi-nału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocni-ka do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowa-nia w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonaw-cy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z pkt. 7.5 ppkt. 8 SIWZ. 10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowią-zują następujące zasady składania dokumentów: 1) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 7.1 SIWZ powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem zapisów za-wartych w SIWZ), 2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie o którym mowa wy-żej w pkt. 7.1.2, 3) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 7.2 oraz 7.3 SIWZ, 4) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie, 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zo-stanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 6) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach