Przetargi.pl
Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45410000-4 - Tynkowanie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45442100-8 - Roboty malarskie 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien 45321000-3 - Izolacja cieplna 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe A. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. B. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: 1. Roboty budowlane: 1) rozbiórki; 2) wykopy; 3) konstrukcje; 4) izolacje; 5) renowacja schodów ceglanych do piwnicy; 6) ściany wewnętrzne; 7) stropodach; 8) dach; 9) stolarka; 10) elewacja część zabytkowa; 11) elewacja część garażowo socjalna; 12) posadzki; 13) roboty wykończeniowe; 14) prace konserwatorskie. 2. Roboty sanitarne: 1) kanalizacja sanitarna (montaż i demontaż); 2) instalacja wodno-kanalizacyjna (roboty demontażowe i montażowe); 3) instalacja c.o. (roboty demontażowe i montażowe); 4) instalacja Klimatyzacyjna; 5) instalacja wentylacyjna; 6) roboty ogólnobudowlane związane z robotami instalacyjnymi; 7) demontaż przyłącza gazu ziemnego. 3. Roboty elektryczne: 1) demontaż instalacji elektrycznych; 2) instalacja oświetlenia; 3) instalacja gniazd wtykowych i wewnętrznej linii zasilającej; 4) instalacja połączeń wyrównawczych, odgromowa i uziemiająca. 4. Roboty teletechniczne: 1) demontaż okablowania komputerowego i telefonicznego wraz z utylizacją; 2) urządzenia/instalacje rejestrujące czas pracy; 3) Okablowanie strukturalne (szafa, gniazda, okablowanie, trasy kablowe TT, pomiary); 4) CCTV (okablowanie urządzenia programowanie i uruchomienie); 5) system włamania i zabezpieczenia pomieszczeń wraz z kontrolą dostępu (urządzenia okablowanie, programowanie); 6) domofony (urządzenia, okablowanie, programowanie); 7) instalacja przyzywowa (urządzenia, okablowanie, programowanie). 5. W pomieszczeniu na parterze :1/05- wejście nocne, od strony ul. Żeromskiego należy zamontować drzwi z okienkiem podawczym. Ww. drzwi należy zamontować w miejscu okna podawczego OP1 tak by była możliwość wpuszczeniu petenta do pomieszczenia dyżurnego 1/06. Ww. drzwi należy ująć w ofercie zamiast okna podawczego. 6. Zabezpieczenie okładziny granitowej klatki schodowej i balustrady. 7. Wykonanie instalacji niskoprądowej opisanej w załączniku: „Roboty dodatkowe instalacji elektrycznej i niskoprądowej” z dn. 07.02.2020r. C. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: -roboty budowlane, -roboty sanitarne, -roboty elektryczne, -roboty teletechniczne, -roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez: BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE „VANELLUS” Czajkowska Agnieszka, 50-077 Wrocław ul Kazimierza Wielkiego 29a, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią jedynie element pomocniczy. Wykonawca uwzględni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o których mowa w pozwoleniu konserwatorskim NR 377 z dn.12.05.2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach