Przetargi.pl
„Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”

GMINA OZIMEK ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OZIMEK
  ul. ks. Jana Dzierżona 4B
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  REGON: 531413202
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką. 1) Powierzchnia tarasu: 78,00 m².2) Zakres adaptacji tarasu:a) rozbiórka okładzin tarasu z płyt betonowych 30 cm x 30 cm x 3 cm na powierzchni 78,00 m²,b) rozbiórka cokołu z okładzin betonowych powierzchnia ok. 2 m²c) rozbiórka podkładu betonowego o grubości ok. 5cm wraz z izolacją przeciwwilgociową pow. 78,00 m²d) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, odpadów i gruzu,e) demontaż balustrady ze stali nierdzewnej (trwale zamontowanej w płycie tarasu) i ponowny trwały montaż balustrady po zakończonym remoncie, można zastosować inne rozwiązanie montażu po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego,f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dwie warstwy zapewniające właściwe odprowadzenie wody z tarasu,g) wykonanie nowych obróbek blacharskich z odpływami poziomymi i pionowymi,h) wykonanie nowej nawierzchni „tarasu wentylowanego” z płyt betonowych na wspornikach o wymiarach 60 cm x 60 cm x 3 cm, lub innych wymiarach płyt zatwierdzonych przez Zamawiającego, i) montaż cokołów, naprawa tynków i malowanie ściany przyległej do tarasu,2. Wszelkie wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, cech materiałów, wymagań szczególnych jak i specyfikacji technicznych zostały szczegółowo określone na podstawie Polskich Norm w załączonym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiar robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do SWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.5. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę.6. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry techniczno-eksploatacyjno-montażowe nie gorsze jak uzyskane poprzez realizację według wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego. 7. Jeżeli Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 8. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w SWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o ile takie są wymagane w SWZ.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii specjalisty – projektanta na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach