Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Powiat Oleski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, Jana Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleski
  Jana Pieloka 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  REGON: 532463350
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na budowie hali sportowej z łącznikiem, przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 4464 i 4467, obręb geodezyjny Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście.3. Zakres robót obejmuje w szczególności: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień), wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian fundamentowych, wykonanie ścian nośnych, wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych (łącznik), wykonanie konstrukcji nośnej dachu hali – ze stali lub z drewna, wykonanie konstrukcji nośnej dachu łącznika – z płyty żelbetowej, stali lub z drewna, wykonanie konstrukcji nośnej hali sportowej w formie ram jednoprzęsłowych, wykonanie konstrukcji nośnej części socjalno–szatniowej tradycyjna – udoskonalona, wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie podłóg wraz z posadzkami, wykonanie izolacji termicznej ścian, wykonanie elewacji, wykonanie ścian działowych, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III, wykończenie powierzchni zgodnie z projektem, wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych, wykonanie drogi pożarowej, placu manewrowego, ciągów pieszych,  wykonanie schodów zewnętrznych do łącznika, wykonanie opaski dookoła budynku, wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji pożarowej. wykonanie przekładek sieci wodociągowej i elektroenergetycznej,  wykonanie wycinki drzew,  wykonanie zamurowań okien w istniejącym budynku,  wykonanie wybicia otworu dla drzwi w istniejącym budynku,  wykonanie demontażu energet. linii napowietrznych,  demontaż słupa oświetleniowego wraz z zasilaniem,  wymiana termoizolacji (z styropianu na wełnę mineralną) na ścianie szczytowej budynku Zespołu Szkół Zawodowych,  wymiana drzwi w ścianie szczytowej budynku Zespołu Szkół Zawodowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach