Przetargi.pl
Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Gmina Domaszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-146 Domaszowice, Główna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85 , fax. 77 410 82 00 wew. 120
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Domaszowice
  Główna
  46-146 Domaszowice, woj. opolskie
  tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85, fax. 77 410 82 00 wew. 120
  REGON: 531413136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.domaszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach z zastosowaniem instalacji powietrznych pomp ciepła, służących do zaspokajania zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzewania budynku oraz dostarczanie ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na gruntach przy budynku Szkoły Podstawowej w Domaszowicach. W ramach zadania do wykonania jest również budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej.Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlaneDodatkowe kody CPV:09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 71314100-3 Usługi elektryczne71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych45315600-4 Instalacje niskiego napięcia3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). W związku z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający jest zobligowany do sfinalizowania wszystkich zadań objętych promesą dofinansowania w ciągu 9 miesięcy od dnia jej uzyskania. Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia choćby jednej z nich i konieczności wszczęcia na nią kolejnego postępowania, które z tych przyczyn, (np. zdarzenia losowe, odwołanie do KIO, itp.) uniemożliwiłoby zawarcie umowy z Wykonawcą przed upływem wymaganego okresu 9 miesięcy, oznaczałoby utratę dofinansowania dla całego projektu. Ponadto wystąpiłaby konieczność realizacji umów już zawartych w ramach wcześniejszych części pomimo braku środków oraz braku możliwości zrealizowania części, dla której nie udało się podpisać umowy w wyznaczonym terminie.Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.Zamawiający wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu.Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi. Podzielenie zamówienia stwarzałoby ryzyko, że żaden Wykonawca nie przystąpiłby do realizacji małej części przedmiotu zamówienia. Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy. Podział przedmiotu zamówienia na zadania/ części groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów oraz trudnościami technologicznymi wynikającymi z wykonywania przedmiotu zamówienia przez większą liczbę Wykonawców (poszczególni Wykonawcy mogliby wykonywać prace w różnych technologiach dopuszczonych w dokumentacji). Przy tym zadaniu inwestycyjnym wykonywanym przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania zadania , które jest dofinansowane i musi być rozliczone w terminie. Zamawiający mógłby utracić dofinansowanie . Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji czy obsługi geodezyjnej, co wpływałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie. Wyższe ceny ofert dla drobnych elementów i wyższa cena za materiały jak również wyższy koszt przewozu materiałów i sprzętu. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” podzielenie zadania spowodowałoby wykonanie dokumentacji projektowej w różnych technologiach i ryzyko nie przystąpienia do złożenia oferty na małe części przedmiotu zamówienia. Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki zagroziłby finansowaniu przedsięwzięcia, oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób, aby nawet mali i średni Wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni zainteresowani Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani realizacją całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną tworząc, np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, określając w nim jaki zakres świadczenia objętego zamówieniem i wynikającego z umowy każdy z nich wykona.Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.5. Wykonawca realizując zamówienie zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następu-jących formach (art. 97 ust. 7 ustawy PZP):a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w szczególności następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaszowice, Bank Spółdzielczy Namysłów, Oddział Domaszowice:56 8890 1011 0008 00312001 0006 z adnotacją wadium – nr sprawy RI.271.4.2023.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.11. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.Pozostałe informacje w pkt 20.10 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.),2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Nie dotyczy.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Nie dotyczy.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Nie dotyczy.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: udokumentowane należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,1) wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych zawierających w swoim zakresie montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWporazwykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych zawierających w swoim zakresie montaż pomp ciepła o mocy co najmniej 60 kW lub2) wykonanie dwóch robót budowlanych zawierających w swoim zakresie montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp wraz z montażem pomp ciepła o mocy co najmniej 60 kW lub3) wykonanie jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp wraz z montażem pomp ciepła o mocy co najmniej 60 kWorazwykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWporazwykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim zakresie montaż pomp ciepła o mocy co najmniej 60 kW.wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: że będzie dysponowała) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznej (lub równoważne),b) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie pomp ciepła (lub równoważne),Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponowała) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznej (lub równoważne),b) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie pomp ciepła (lub równoważne),Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach