Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 40 000 l”

Gmina Świerczów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-112 Świerczów, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774196170
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerczów
  Brzeska
  46-112 Świerczów, woj. opolskie
  tel. 774196170
  REGON: 531412757
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 40 000 l”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 40 000 l”.Szczegółowy opis odbiorców na których należy wystawiać faktury:• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie(Przedszkole)ul. Szkolna 5, 46-112 Świerczów - dostawa do 4 000 lNIP: 752-146-27-12• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie(Szkoła)ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów - dostawa do 14 000 lNIP: 752-146-27-12• Szkoła Podstawowa w DąbrowieDąbrowa, ul. Parkowa 4 - dostawa do 10 000 l46-112 ŚwierczówNIP: 752-13-54-939• Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowieul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów - dostawa do 3 000 lNIP: 752-142-92-64• Gmina Świerczów (jednostki podległe)ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów - dostawa do 9 000 lNIP: 752-13-59-210UWAGA !Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w litrach rzeczywistych.Podstawowe parametry oleju opałowego - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg - gęstość max. 0,860 kg/l - temperatura zapłonu powyżej 56° C - zawartość siarki max. 0,10%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach