Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1.11.2021 r. do 30.06. 2022 r.

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774031712 , fax. 774031725
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 774031712, fax. 774031725
  REGON: 531413082
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1.11.2021 r. do 30.06. 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) od 01.010.2020 – 30.06.2021 r. do obiektów gminy Komprachcice, w szacunkowej ilości ok. 92.500 litrów do niżej wymienionych obiektów:a) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcice (ok. 17.600 l.)b) Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach (ok.26.400 l. )c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach (32.000 l.)d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi (ok. 15.000 l.)e) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie (1.500 l.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach