Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINNYCH W SEZONIE GRZEWCZYM 2022/2023 NA TERENIE GMINY TURAWA

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, Opolska 39C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774212012
 • Data zamieszczenia: 2022-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  Opolska 39C
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. +48774212012
  REGON: 531413320
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINNYCH W SEZONIE GRZEWCZYM 2022/2023 NA TERENIE GMINY TURAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów gminnych w sezonie grzewczym 2022/2023 na terenie Gminy Turawa.2. Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy w sezonie grzewczym waha się w granicy 60 000 litrów.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonej w ust. 2 dostarczanego oleju w zależności od potrzeb uzależnionych warunkami atmosferycznymi oraz sytuacją gospodarczą panującą na rynku.4. Dostawa oleju odbywać będzie się etapami, w terminach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego do następujących kotłowni olejowych: 1) Kotłownia Urzędu Gminy – 46-045 Turawa, ul. Opolska 39c;2) Kotłownia Hali Sportowej – 46-045 Turawa, ul. Opolska 47A;3) Kotłownia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, ul. Kolanowska 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach