Przetargi.pl
Zakup oleju opałowego bezpośrednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, pl. Wolności 24
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU
  pl. Wolności 24
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  REGON: 388973130
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju opałowego bezpośrednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oleju opałowego bezpośrednio do zbiornika zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Dobrodzieniu. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ.3.. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. limitu kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przedmiotowego postępowania.4. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę na zasadzie doraźnych tankowań w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówienia ilościowego, zgodnie z wymaganiami, parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1A do SWZ), w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia.5. Każda sukcesywna dostawa odbywać się będzie w ciągu maksymalnie dziesięciu [10] dni roboczych, od zgłoszenia przez Zamawiającego każdego bieżącego zamówienia Wykonawcy, w okresie trwania umowy.6. Termin dostarczenia sukcesywnego zamówienia wskazany w pkt. 5 jest terminem maksymalnym na dostarczenia sukcesywnego zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin dostarczenia sukcesywnego zamówienia poprzez wskazanie liczby dni roboczych, w których oferuje dostarczać sukcesywne zamówienia – patrz pkt. 19 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach