Przetargi.pl
Dostawa samochodu typu pick-up

PGL LP Nadleśnictwo Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, Opolska 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Prószków
  Opolska 11
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  REGON: 530562532
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu typu pick-up
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) samochodu typu pick-up, o podwyższonych właściwościach terenowych, z kierownicą po lewej stronie, na potrzeby Straży Leśnej Nadleśnictwa Prószków.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ;3) Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ;4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 34113000-2 Pojazdy z napędem na 4 koła; 34113200-4 Samochody poruszające się po każdej nawierzchni; 34113300-5 Pojazdy terenowe; 34131000-4 Pikapy;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach