Przetargi.pl
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Powiat Oleski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, Jana Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleski
  Jana Pieloka 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  REGON: 532463350
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatoleski.pl/9/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na budowie hali sportowej z łącznikiem, przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 4464 i 4467, obręb geodezyjny Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście.3. Zakres robót obejmuje w szczególności:-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień),-wykonanie robót ziemnych,-wykonanie fundamentów,-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentów i ścian-fundamentowych,-wykonanie ścian nośnych,-wykonanie słupów konstrukcji nośnej z elementów żelbetowych (łącznik),-wykonanie konstrukcji nośnej dachu hali – ze stali lub z drewna,-wykonanie konstrukcji nośnej dachu łącznika – z płyty żelbetowej, stali lub z drewna,-wykonanie konstrukcji nośnej hali sportowej w formie ram jednoprzęsłowych,-wykonanie konstrukcji nośnej części socjalno–szatniowej tradycyjna – udoskonalona,-wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami,-wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,-wykonanie okien zewnętrznych i wewnętrznych,-wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,-wykonanie podłóg wraz z posadzkami,-wykonanie izolacji termicznej ścian,-wykonanie elewacji,-wykonanie ścian działowych,-wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych kategorii III,-wykończenie powierzchni zgodnie z projektem,-wykończenie i wyposażenie szatni oraz pomieszczeń sanitarnych,-wykonanie drogi pożarowej, placu manewrowego, ciągów pieszych, -wykonanie schodów zewnętrznych do łącznika,-wykonanie opaski dookoła budynku,-wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,-wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,-wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,-wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,-wykonanie instalacji elektrycznej,-wykonanie instalacji pożarowej.-wykonanie przekładek sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, -wykonanie wycinki drzew, -wykonanie zamurowań okien w istniejącym budynku, -wykonanie wybicia otworu dla drzwi w istniejącym budynku, -wykonanie demontażu energet. linii napowietrznych, -demontaż słupa oświetleniowego wraz z zasilaniem, -wymiana termoizolacji (z styropianu na wełnę mineralną) na ścianie szczytowej budynku Zespołu Szkół Zawodowych, -wymiana drzwi w ścianie szczytowej budynku Zespołu Szkół Zawodowych4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, na konto Zamawiającego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875, z dopiskiem „wadium – RIZ.272.7.2023;2) gwarancja bankowych;3) gwarancja ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Jeżeli wadium jest wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) wykonał co najmniej dwa zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia, polegające na należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o minimalnej kubaturze użytkowej 8000 m3 oraz minimalnej powierzchni użytkowej 1000 m2 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Wartość każdej z inwestycji musi wynieść co najmniej 3.000.000,00 zł..b) dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.c) dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia Projektantem, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Projektant winien posiadać co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe i w tym okresie powinien wykonać projekt obiektu kubaturowego o minimalnej kubaturze użytkowej 8000 m3 oraz minimalnej powierzchni użytkowej 1000 m2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach