Przetargi.pl
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, Warszawska 29
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  Warszawska 29
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  REGON: 531412734
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12 x 30 mb z łącznikiem o wymiarach 12 x 3 mb wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz szatniami, przy szkole we wsi Kopice, gmina Grodków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach