Przetargi.pl
Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych dla obszaru miasta i gminy Byczyna oraz miasta i gminy Kluczbork

Powiat Kluczborski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, Katowicka 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774185218
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kluczborski
  Katowicka 1
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 774185218
  REGON: 531412504
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych dla obszaru miasta i gminy Byczyna oraz miasta i gminy Kluczbork
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w Kluczborku dla obszaru miasta i gminy Byczyna oraz miasta i gminy Kluczbork. Prace należy wykonać metodą skanowania zbiorów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kluczborku, wraz z umieszczeniem tych dokumentów w bazie systemu PZGiK (system GEO-INFO v. 7, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania) nadanie georeferencji operatom technicznym poprzez utworzenie w programie Geo-Info 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego„ (GOSZZG) oraz przetworzenie, opisanie, oznaczenie i podpięcie zeskanowanych dokumentów w systemie GEO-INFO Mapa i GEO-INFO Ośrodek. Część 1: obejmuje cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącą obszaru miasta i gminy Kluczbork oraz integrację pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w Kluczborku. Część I dotycząca miasta i gminy Kluczbork obejmujący około 313 055 stron A4, określenie około 10 100 zasięgów zasobu geodezyjnego GOSZZG oraz skanowanie i nadanie georeferencji dokumentom (mapy, zarysy) około 1212 sztuk w programie Geo-Info Mapa i Ośrodek, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).2. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2022 poz.1510 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- osób wykonujących bezpośrednio czynności związane z analizą kompletności operatu technicznego oraz ewidencjonowaniem materiałów zasobu w systemie GEO INFO Ośrodek, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W/w obowiązki dotyczą także podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wskazane wyżej czynności.3. Wymagania określone w art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj.: Zasady elektromobilności zostały określone w § 5 Projektu Umowy.4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców. 5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 6 i 7 projektu umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w Kluczborku dla obszaru miasta i gminy Byczyna oraz miasta i gminy Kluczbork. Prace należy wykonać metodą skanowania zbiorów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kluczborku, wraz z umieszczeniem tych dokumentów w bazie systemu PZGiK (system GEO-INFO v. 7, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania) nadanie georeferencji operatom technicznym poprzez utworzenie w programie Geo-Info 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego„ (GOSZZG) oraz przetworzenie, opisanie, oznaczenie i podpięcie zeskanowanych dokumentów w systemie GEO-INFO Mapa i GEO-INFO Ośrodek. Część 2 obejmuje cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącą obszaru miasta i gminy Byczyna oraz integrację pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w Kluczborku. Część II dotycząca miasta i gminy Byczyna obejmujący około 154 414 stron A4, określenie około 3855 zasięgów zasobu geodezyjnego GOSZZG oraz skanowanie i nadanie georeferencji dokumentom (mapy, zarysy) około 491 sztuk w programie Geo-Info Mapa i Ośrodek, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).2. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2022 poz.1510 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:- osób wykonujących bezpośrednio czynności związane z analizą kompletności operatu technicznego oraz ewidencjonowaniem materiałów zasobu w systemie GEO INFO Ośrodek, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W/w obowiązki dotyczą także podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wskazane wyżej czynności.3. Wymagania określone w art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych tj.: Zasady elektromobilności zostały określone w § 5 Projektu Umowy.4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców. 5. Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 6 i 7 projektu umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79999100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:- 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych) – w przypadku części I zamówienia,- 1 300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 złotych) – w przypadku części II zamówienia.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: rachunku 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 z dopiskiem "Wadium – postępowanie nr FP.272.5.2023.AM część nr ……… „UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kluczborski,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w przypadku części I zamówienia:a) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj.: zrealizował co najmniej jedną usługę obejmującą w swoim zakresie: zeskanowanie dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nadanie georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz przetworzenie i podpięcie do bazy danych plików zawierających zeskanowane dokumenty na kwotę minimum 120 000 zł. netto.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, tj.:- co najmniej jednym specjalistą ds. geodezyjnych posiadającym aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i nr 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) (Dz.U. 2021, poz.1990 ze zm.).B. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w przypadku części II zamówienia:a) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj.: zrealizował co najmniej jedną usługę obejmującą w swoim zakresie: zeskanowanie dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nadanie georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz przetworzenie i podpięcie do bazy danych plików zawierających zeskanowane dokumenty na kwotę minimum 60 000 zł. netto.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie ,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, tj.:- co najmniej jednym specjalistą ds. geodezyjnych posiadającym aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i nr 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) (Dz.U. 2021, poz.1990 ze zm.).W przypadku składania oferty na część I i część II zamówienia wystarczające będzie, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi obejmującej swoim zakresem: zeskanowanie dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nadanie georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz przetworzenie i podpięcie do bazy danych plików zawierających zeskanowane dokumenty na kwotę minimum 120 000 zł. netto.W przypadku składania oferty na część I i część II zamówienia warunek dysponowania osobami które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 specjalistą ds. geodezyjnych posiadającym aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i nr 2 (art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) (Dz.U. 2021, poz.1990 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach