Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu CZ.I Docieplenie budynku (segment A wraz z łącznikiem) CZ.II Wymiana instalacji c.o. i montaż klimatyzacji dla pom. kuchni

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
  Piramowicza 32
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  REGON: 531412912
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu CZ.I Docieplenie budynku (segment A wraz z łącznikiem) CZ.II Wymiana instalacji c.o. i montaż klimatyzacji dla pom. kuchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment „A” wraz z łącznikiem)Wspólny słownik zamówień (CPV):45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien;45321000-3 - Izolacja cieplna; 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe1. Zakres robót obejmuje:1) Docieplenie ścian części podpiwniczenia i części cokołowej.2) Remont okładzin schodów zewnętrznych oraz balustrad.3) Docieplenie elewacji wraz z wymianą parapetów.Uwaga: należy przyjąć docieplenie elewacji styropianem gr. 20 cm.(współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,033 W/(mK). W związku ze zmianą grubości ocieplenia należy przyjąć odpowiedniej szerokości parapety i obróbki blacharskie.4) Wymiana pokrycia i docieplenie styropapą dachu łącznika wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową.Uwaga – instalacja odgromowa : należy przyjąć demontaż starych przewodów i montaż nowych. Przewody odprowadzające od dachu do ziemi należy montować w rurkach odgromowych i połączyć w skrzynce odgromowej na poziomie terenu poprzez zacisk kontrolny z przewodem uziemiającym. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 623055) Izolacja stropodachu segmentu „A” granulatem gr.25cm.6) Wymiana okienek piwnicznych i drzwi zewnętrznych (zgodnie z zestawieniem stolarki).7) Zagospodarowanie wewnętrznych placyków budynku na miejsca rekreacji( odwodnienie terenu, ułożenie nowej nawierzchni z trawy w rolkach i motaż ławeczek -16 szt.)8) Wykonanie opaski żwirowej przy ścianach budynku.9) Wywóz i utylizacja odpadów2. Na Wykonawcy będzie ciążył dodatkowy obowiązek zachowania zasad dotyczących pracy w obiekcie czynnym, który wymaga prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika ,który zaleca prowadzenie robót uciążliwych (t.j. powodujących hałas lub uniemożliwiających pracę placówki i niezaakceptowanych przez Użytkownika) dla eksploatacji obiektu w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz.16:00 do 22:00, jak również w soboty (od godz 7:00 do 15:00).3. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.4. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane.Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.6. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez PRACOWNIĘ RCHITEKTONICZNĄ MODUŁ inż. arch. Tomasz Jurkowski 47-224K-Koźle ul. Józefa Bema 2E/9 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26Wspólny słownik zamówień (CPV):45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45410000-4 – Tynkowanie; 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 45442100-8 - Roboty malarskie ;45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania1. Zakres zamówienia obejmuje:1) Roboty rozbiórkowe.2) Instalacja centralnego ogrzewania :a) Wykonanie przepustów, montaż wsporników, wykonanie i zamurowanie bruzd( lub montaż rurociągów na ścianie jeżeli się zmieszczą) łącznie z otulinami izolacyjnymi).b) Naprawa tynków po demontażu grzejników, obudowa pionów z płyt K-G, malowanie całych pomieszczeń, w których prowadzone są roboty instalacyjne. c) W zakresie malowania należy przygotować powierzchnię ścian i sufitów pod malowanie pod kątem uzupełnienia tynków, gruntowanie i 2x malowanie farbami lateksowymi. Kolorystykę malowania należy uzgodnić z Użytkownikiem. W pomieszczeniach korytarzy, komunikacji, sal zabaw dla dzieci należy wykonać lamperie poprzez zabezpieczenie transparentnym lakierem do wys.1,2m d) Demontaż osłon grzejnikowych i podokienników oraz montaż nowych osłon z płyt HPL i parapetów PCV,e) Montaż nawiewników ściennych z odzyskiem ciepła wraz z połączeniem do instalacji elektrycznej. Zasilanie należy wykonać z najbliższego łącznika oświetlenia lub puszki rozgałęźnej przewodem YDY 3x1,5.f) Naprawa posadzek w miejscach zdemontowanych wsporników podtrzymujących grzejniki pasami o szer. Ok.0,5m. w miejscach gdzie posadzki są inne aniżeli z paneli. W pomieszczeniach gdzie podłogi są ułożone z paneli należy wymienić podłogę w całym pomieszczeniu.3) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni ( jedna jednostka zewnętrzna i dwa urządzenia wewnętrzne). Uwaga : Instalację przewodów chłodniczych należy zabudować płytą gipsowo-kartonową z szpachlowaniem i malowaniem. ZASILANIE elektryczne należy prowadzić w bruzdach2. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.3. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty sanitarne.Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.5. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez : „PS Instalacje” s.c. 44-100 Gliwicach ul. Pszczyńska 206 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:Dla części 1 Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment „A” wraz z łącznikiem) - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN);Dla części Część 2 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26– 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN);2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).5.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 15.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności techniczna lub zawodowa.DLA CZĘŚCI I Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment „A” wraz z łącznikiem)I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na wartość łączną, co najmniej 600.000,00 ,- złObiektem użyteczności publicznej jest obiekt w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się łączenie doświadczenia.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać zakres, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełniają następujące warunki:jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówIlekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).DLA CZĘŚCI II Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu/wymianie INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w obiektach użyteczności publicznej na wartość łączną, co najmniej 400.000,- złW przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się łączenie doświadczenia.Obiektem użyteczności publicznej jest obiekt w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać zakres, w którym Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.II. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełniają następujące warunki:- jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót branży sanitarnej posiadająca:uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówIlekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach