Przetargi.pl
. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudzicach, w Opolu Szczepanowicach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann, przepompowni wód deszczowych, szaletów, tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów stacjonarnych”

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  . „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudzicach, w Opolu Szczepanowicach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann, przepompowni wód deszczowych, szaletów, tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów stacjonarnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Opola oraz budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Opolu Bierkowicach, w Czarnowąsach, w Opolu Chmielowicach, w Opolu Gosławicach, w Opolu Grudzicach, w Opolu Szczepanowicach, Opole Sławice, Opole Wrzoski, w Opolu Żerkowicach, fontann, przepompowni wód deszczowych, szaletów, tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów stacjonarnych w lokalizacjach określonych w załącznikach do poszczególnych umów. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy (21 m-cy): - Budynki i lokale Urzędu Miasta Opola - 1 779 786 kWh, - Budynki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 172 371 kWh, - Fontanny, przepompownie wód deszczowych, szalety - 523 600 kWh, - Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne - 110 670 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie (pkt. III.3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach