Przetargi.pl
Dostawa i uruchomienie prefabrykowanej pompowni wody w Zieleńcu, gmina Pokój.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Mariańska 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 410 52 22 , fax. +48 77 410 14 82
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Mariańska 2
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. +48 77 410 52 22, fax. +48 77 410 14 82
  REGON: 531622986
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i uruchomienie prefabrykowanej pompowni wody w Zieleńcu, gmina Pokój.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie prefabrykowanej pompowni wody w Zieleńcu, gmina Pokój.2. Szczegółowy wykaz materiałów określają załączniki nr 3 do SWZ o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia”.3. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi normami obowiązującymi dla wody pitnej. Wykonawca dostarczy aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały równocześnie z dostawą. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać polskie normy.4. Potwierdzeniem zobowiązania wykonawcy są informacje techniczne dla proponowanego zestawu pomp, dotyczące jego charakterystyki (producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). Treści zapisane przez Wykonawców muszą umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaproponowanej dostawy i potwierdzić spełnienie wymogów. W przypadku, gdy producent nie posiada strony internetowej, a zestaw pomp spełnia charakterystykę asortymentu i posiada odpowiednie dopuszczenia, Zamawiający dopuszcza dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów technicznych.5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV:42122130-0 Pompy wodne.Dodatkowe kody CPV: 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa.38820000-9 Urządzenia zdalnie sterowane.42960000-3 System sterowania i kontroli. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach co najmniej takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ. Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może wykonać przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego).Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.8. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 9. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 24 miesiące, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.11. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.12. Miejsce realizacji zamówienia: Zieleniec, gmina Pokój.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122130-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach