Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice

Gmina Popielów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-090 Popielów, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Popielów
  Opolska 13
  46-090 Popielów, woj. opolskie
  tel. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z „Budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice”, w skład których wchodzi m.in.: - plac z powierzchni utwardzonej - kostki betonowej; - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych i niskim cokole betonowym wraz z bramą wjazdową, rozwieralną, dwuskrzydłową i furtką dla pieszych (sterowanie automatyczne); - lokalizację kontenera socjalno-biurowego przeznaczonego do pobytu maksymalnie dwóch pracowników, obsługującego punkt PSZOK wyposażonego w: sanitariat, bieżącą wodę, energię elektryczną oraz ogrzewanie elektryczne; - lokalizację jednego kontenera typu EKOSKŁAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadów niebezpiecznych niepalnych; - lokalizację jednego kontenera typu EKOSKŁAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadów niebezpiecznych palnych; - budynek magazynowy o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych; - wiatę, obiekt konstrukcji stalowej, zadaszony; - lokalizację wagi samochodowej najazdowej o udźwigu 10 ton lub więcej; - przyłącz wodociągowy; - wewnętrzne zasilanie elektroenergetyczne; - oświetlenie i monitoring terenu; - przyłącz kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z projektowanego kontenera socjalnego do istniejącej kanalizacji (wraz z przepompownią); - odprowadzenie wód deszczowych opadowych i roztopowych do istniejącego cieku wodnego, systemem kanalizacji deszczowej, zakończonej układem podczyszczania oraz wylotem betonowym prefabrykowanym. - dostawa kontenerów na odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach