Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 066 200 , fax. 774 066 228
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 066 200, fax. 774 066 228
  REGON: 52652900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku. Zakres dokumentacji projektowej: ETAP I 1. Koncepcja i wizualizacja 3D rozbudowy i przebudowy stadionu miejskiego w Prudniku wraz z budynkiem szatni, zapleczem i kompletnym zagospodarowaniem. 2. Przed rozpoczęciem II etapu prac projektowych koncepcja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Termin realizacji do 15.02.2021r ETAP II 1. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy stadionu miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi ich instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 2. Projekt wykonawczy dla całego zakresu projektowanych robót. 3. Przedmiar robót dla całego zakresu projektowanych robót. 4. Kosztorys inwestorski dla całego zakresu projektowanych robót. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla całego zakresu projektowanych robót. 6. Uzyskanie pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego Termin realizacji do 30.11.2021r 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach