Przetargi.pl
Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej szczegółowo określonych w opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki do SIWZ z podziałem na 2 części: Część nr 1 Dostawa artykułów papierniczych dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego - stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ z podziałem na: 1) ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE – tabela nr 1; 2) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE – tabela nr 2. Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania zamówienia gwarantowanego a opcjonalnie może zlecić wykonanie zamówienia opcjonalnego. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania zamówienia opcjonalnego. Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie odrębnym zleceniem w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. Część nr 2 Dostawa artykułów papierniczych dla Działu Wydawnictw Zamawiającego - stanowiący załącznik nr 1b do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a (tabela nr 1 zamówienie gwarantowane; tabela nr 2 zamówienie opcjonalne) i 1 b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach