Przetargi.pl
Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie

Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-212 Wilkołaz, Ostrów 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 82 13 131 , fax. 81 82 13 131
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie
  Ostrów 9 9
  23-212 Wilkołaz, woj. lubelskie
  tel. 81 82 13 131, fax. 81 82 13 131
  REGON: 00115221000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spostrow.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SzkołaPodstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV - 45213316 45310000 Zakres robót: Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w istniejącym budynku szkolnym, która obejmuje: - wyłącznik główny zasilania - przeciwpożarowy - wewnętrzne linie zasilające, - tablice elektryczne TL,TG,TE1,TE2,TE3, - instalację oświetlenia podstawowego, - instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - instalację gniazd wtyczkowych, - instalację dzwonkową, - ochronę przeciwprzepięciową, - instalację połączeń wyrównawczych, - instalację uziemiająca, - instalację odgromowa, - ochronę przeciwporażeniową Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano - wykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spostrow.neostrada.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach